รูปภาพกิจกรรม

"เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช" ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็ลทรัลเวิร์ด


รูปภาพกิจกรรม - "เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช" ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็ลทรัลเวิร์ด