รูปภาพกิจกรรม

รายชื่อกิจกรรม

1. การสัมมนา เรื่อง “รับฟังทั่วไป ก้าวต่อไปปฏิรูปประเทศ” ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เข้าชม
2. การสัมมนา เรื่อง “เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช” ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็ลทรัลเวิร์ด เข้าชม