รายงานจากคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รายงานสรุปผลจากการจัดเวทีเสวนา 77 จังหวัด - สุโขทัย

ย้อนกลับ - รายงานอื่นๆ

เอกสาร จังหวัดสุโขทัย  -  (จำนวน 1 ไฟล์)

1. รายงานสรุปเวทีระดับอำเภอจังหวัดสุโขทัย.pdf  -  (ขนาด 1 MB)  -  ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ - รายงานอื่นๆ