รายงานจากคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รายงานสรุปผลจากการจัดเวทีเสวนา 77 จังหวัด - บุรีรัมย์

ย้อนกลับ - รายงานอื่นๆ

เอกสาร จังหวัดบุรีรัมย์  -  (จำนวน 3 ไฟล์)

1. รายงานสรุปผลการดำเนินงาน.pdf  -  (ขนาด 1 MB)  -  ดาวน์โหลด
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานระดับอำเภอและระดับจังหวัดบุรีรัมย์.pdf  -  (ขนาด 129 KB)  -  ดาวน์โหลด
3. รูปภาพการจัดเวทีจังหวัด11เวทีจังหวัดบุรีรัมย์.pdf  -  (ขนาด 8 MB)  -  ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ - รายงานอื่นๆ