รายงานจากคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รายงานสรุปผลจากการจัดเวทีเสวนา 77 จังหวัด - ชัยภูมิ

ย้อนกลับ - รายงานอื่นๆ

เอกสาร จังหวัดชัยภูมิ  -  (จำนวน 1 ไฟล์)

1. รายงานสรุปผลการจัดเวที จ.ชัยภูมิ.pdf  -  (ขนาด 2 MB)  -  ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ - รายงานอื่นๆ