รายงานจากคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รายงานสรุปผลจากการจัดเวทีเสวนา 77 จังหวัด - ฉะเชิงเทรา

ย้อนกลับ - รายงานอื่นๆ

เอกสาร จังหวัดฉะเชิงเทรา  -  (จำนวน 2 ไฟล์)

1. ภาคผนวก.pdf  -  (ขนาด 1 MB)  -  ดาวน์โหลด
2. รายงานผลการดำเนินการจังหวัดฉะเชิงเทรา.pdf  -  (ขนาด 10 MB)  -  ดาวน์โหลด

ย้อนกลับ - รายงานอื่นๆ