รายงานจากสภาปฏิรูป

รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม
   และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

 1. ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (เล่ม 1) ดาวน์โหลดที่นี่
 2. ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ การมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (เล่ม 2) ดาวน์โหลดที่นี่
 3. รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เล่ม 3) ดาวน์โหลดที่นี่

รายงานจากสภาปฎิรูป 37 ประเด็นปฏิรูป 6 วาระพัฒนา

 1. วาระปฏิรูปที่ ๑ : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 2. วาระปฏิรูปที่ ๒ : แผนปฏิรูปการเข้าสู่อำนาจ/ระบบพรรคการเมือง
 3. วาระปฏิรูปที่ ๓ : การปรับโครงสร้างอำนาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
 4. วาระปฏิรูปที่ ๔ : การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น : สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐสภา
 5. วาระปฏิรูปที่ ๔ : การปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น : การปฏิรูประบบงบประมาณ
 6. วาระปฏิรูปที่ ๕ : การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ
 7. วาระปฏิรูปที่ ๖ : การปฏิรูปกิจการตำรวจ
 8. วาระปฏิรูปที่ ๗ : การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (แผนกปฏิรูปกฏหมายและกระบวนการยุติธรรม)
 9. วาระปฏิรูปที่ ๘ : การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี
 10. วาระปฏิรูปที่ ๙ : การปฏิรูประบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ
 11. วาระปฏิรูปที่ ๑๐ : ระบบพลังงาน
 12. วาระปฏิรูปที่ ๑๑ : การปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน
 13. วาระปฏิรูปที่ ๑๒ : การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม : การปฏิรูปกฏหมายแข่งขันทางการค้า
 14. วาระปฏิรูปที่ ๑๓ : การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ : แนวทางการปฏิรูปการเงินฐานราก
 15. วาระปฏิรูปที่ ๑๓ : การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ : แนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน
 16. วาระปฏิรูปที่ ๑๓ : การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ : แนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้การเงินขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน
 17. วาระปฏิรูปที่ ๑๔ : การปฏิรูปภาคการเกษตร
 18. วาระปฏิรูปที่ ๑๕ : การสร้างสังคมผู้ประกอบการ
 19. วาระปฏิรูปที่ ๑๖ : การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา
 20. วาระปฏิรูปที่ ๑๗ : การปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา (ด้านอุปสงค์)
 21. วาระปฏิรูปที่ ๑๘ : การปฏิรูประบบการเรียนรู้
 22. วาระปฏิรูปที่ ๑๙ : แผนปฏิรูปการกีฬา
 23. วาระปฏิรูปที่ ๒๐ : ระบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ
 24. วาระปฏิรูปที่ ๒๑ : ระบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมของประเทศ
 25. วาระปฏิรูปที่ ๒๒ : การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ
 26. วาระปฏิรูปที่ ๒๓ : การปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคาม
 27. วาระปฏิรูปที่ ๒๔ : การปฏิรูประบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพ
 28. วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 29. วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : กลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 30. วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
 31. วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 32. วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 33. วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : ระบบจำกัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
 34. วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชนด้วยแนวคิดเมืองนิเวศ
 35. วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา
 36. วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การกำหนดให้โรงงานติดตั้งระบบรายงานแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหรือคุณภาพอากาศจากปล่องต่อสาธารณะ
 37. วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : แนวทางปฏิรูปการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในภาคอุตสาหกรรม
 38. วาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร : การพัฒนาและปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า
 39. วาระปฏิรูปที่ ๒๖ : การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน
 40. วาระปฏิรูปที่ ๒๗ : การปฏิรูปเพื่อรับมือวิกฤติการณ์น้ำทะเลขึ้นสูงและแผ่นดินทรุด พื้นที่กรุงเทพมหานคและปริมณฑล
 41. วาระปฏิรูปที่ ๒๘ : ระบบเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง
 42. วาระปฏิรูปที่ ๒๘ : การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง : แผนปฏิรูปสัมมาชีพชุมชน
 43. วาระปฏิรูปที่ ๒๘ : การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง : สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
 44. วาระปฏิรูปที่ ๒๘ : การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง : การศึกษาธนาคารที่ดิน
 45. วาระปฏิรูปที่ ๒๙ : สวัสดิการสังคม
 46. วาระปฏิรูปที่ ๓๐ : การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
 47. วาระปฏิรูปที่ ๓๑ : ปฏิรูประบบการคุ้มครองผู้บริโภค
 48. วาระปฏิรูปที่ ๓๒ : การกำกับดูแลสื่อ
 49. วาระปฏิรูปที่ ๓๓ : สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ
 50. วาระปฏิรูปที่ ๓๔ : การป้องกันการแทรกแซงสื่อ
 51. วาระปฏิรูปที่ ๓๕ : ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 52. วาระปฏิรูปที่ ๓๖ : ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนาเพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม
 53. วาระปฏิรูปที่ ๓๗ : ปฏิรูปการแรงงานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗