รายงานจากคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สรุปผลการสังเคราะห์ประเด็นปฎิรูป
   โดยคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฎิรูป

 1. ไฟล์รายงานประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดที่นี่
 2. ไฟล์รายงานประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดที่นี่
 3. ไฟล์รายงานประจำวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดที่นี่
 4. ไฟล์รายงานประจำวันที่ 11 มีนาคม 2558 ดาวน์โหลดที่นี่
 5. ไฟล์รายงานประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดที่นี่

รายงานผลการสำรวจวัดระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ
   โดยคณะอนุกรรมาธิการการสำรวจวัดระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ

 1. รายงานผลการสำรวจวัดระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดที่นี่
 2. รายงานผลการสำรวจวัดระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดที่นี่

รายงานประเด็นพิเศษ
   โดยคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมปฎิรูปเชิงประเด็นขององค์กรที่สำคัญ

 1. รายงานฉบับสมบูรณ์ (การแข่งขันทางการค้า) ดาวน์โหลดที่นี่
 2. รายงานฉบับสมบูรณ์ (เวทีน้ำ) ดาวน์โหลดที่นี่
 3. รายงานฉบับสมบูรณ์ (เวทีป่าไม้) ดาวน์โหลดที่นี่
 4. รายงานฉบับสมบูรณ์ (เวทีปิโตรเลียม) ดาวน์โหลดที่นี่
 5. รายงานฉบับสมบูรณ์ (เวทียางพารา) ดาวน์โหลดที่นี่
 6. รายงานฉบับสมบูรณ์ (เวทีสุขภาพ) ดาวน์โหลดที่นี่
 7. รายงานความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม ดาวน์โหลดที่นี่
 8. รายงานฉบับสมบูรณ์ (โรงไฟฟ้าถ่านหิน) - ดาวน์โหลดที่นี่

รายงานสรุปผลการจัดเวทีเสวนา
   โดยคณะอนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

 1. รายงานสรปุผลการจัดเวทีเสวนาผนู้าทางความคิด (Opinion Leader Dialogue)
     ร่วมกันหาทางออกอนาคตประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า ดาวน์โหลดที่นี่
 2. กลุ่มผู้นำนักศึกษา เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “นักศึกษากับอนาคตสังคมไทย” ดาวน์โหลดที่นี่

ชุดวีดิทัศน์ รายการสปช.เสียงประชาชน
   โดยคณะอนุกรรมาธิการการสื่อสารสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทย


รายงานผลการดำเนินการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฎิรูปประเทศไทย
   โดยคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจำจังหวัด (77 จังหวัด)