เกี่ยวกับเรา

ประเด็นการปฏิรูปทั้ง 19 ด้าน


ประเด็นการปฏิรูปทั้ง 19 ด้าน

รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน เพื่อนำมาสังเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในการเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศไทยใน 19 ด้าน ดังนี้

 1. การปฏิรูปการเมือง
 2. การปฏิรูปการกีฬา
 3. การปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา
 4. การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
 5. การปฏิรูปการแรงงาน
 6. การปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
 7. การปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 8. การปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 9. การปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
 10. การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
 11. การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
 12. การปฏิรูปพลังงาน
 13. การปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและการบริการ
 14. การปฏิรูประบบสาธารณสุข
 15. การปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 16. การปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 17. การปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส
 18. การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 19. ประเด็นอนาคตประเทศไทย

โดยตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2558 จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 มีการจัดเวทีรวบรวมความคิดเห็น จำนวนเวทีทั้งสิ้น 909 เวที โดยมีผู้เข้าร่วมแสดง ความคิดเห็น ทั้งสิ้น 47,294 คน จำนวนความคิดเห็น มากกว่า 60,000 ความคิดเห็น

จัดเวทีการมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของประชาชน และการแสดงจำนวนของแบบสรุปความคิดเห็นจากเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยแบบสรุปแต่ละแบบจำแนกได้ดังนี้คือ

 • แบบฟอร์ม A (WORD) คือ แบบฟอร์มที่รายงานผลสรุปจากเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเป็นการรายงานข้อสังเกตจากคณะอนุกรรมาธิการที่เข้าไปเป็นผู้สังเกตการณ์ในเวทีรับฟังฯ
 • แบบฟอร์ม B (WORD) คือ แบบฟอร์มสรุปความคิดเห็นที่มาจากการสรุปความคิดเห็นองค์รวมจากเวทีของผู้เข้าร่วมที่มีต่อประเด็นการปฏิรูปทั้ง 18 ด้าน และประเด็นที่เกี่ยวกับอนาคตประเทศไทย 20 ปีข้างหน้า โดยเป็นการสรุปของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเวที ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วม
 • แบบฟอร์ม C (EXCEL) คือ แบบฟอร์มการรายงานความคิดเห็นรายบุคคลที่มีต่อประเด็นการประเด็นการปฏิรูปทั้ง 18 ด้าน ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นรายบุคคลจะถูกบันทึกข้อมูลเข้าสู่ไฟล์หลักโดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ภายหลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าร่วม
 • แบบฟอร์ม C (PDF) คือ แบบฟอร์มต้นฉบับแบบสอบถามความคิดเห็นรายบุคคลของผู้เข้าร่วมเวทีฯ ที่มีต่อประเด็นการประเด็นการปฏิรูปทั้ง 18 ด้าน โดยเป็นการสแกนสำเนาในรูปของไฟล์ PDF