เกี่ยวกับเรา

รูปแบบการดำเนินงานด้านการรวบรวมข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูล


รูปแบบการดำเนินงานด้านการรวบรวมข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูล

คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ออกแบบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการสัมมนามีส่วนร่วม โดยการจัดเวทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในสามรูปแบบคือ

  1. เวทีประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่ (Public Hearing) ใน 77 จังหวัด
  2. เวทีการมีส่วนร่วมเครือข่ายเชิงประเด็นหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เน้นประเด็นปฏิรูป 18 ประเด็น ซึ่งจัดตามความจำเป็น หรือประเด็นเร่งด่วนที่ต้องรับความคิดเห็น เช่น ยางพารา เป็นต้น
  3. การจัดเวทีเสวนาประชาชน (Citizen Dialogue) โดยจัดเป็นกลุ่มจังหวัดที่เชิญผู้นำทางความคิดเพื่อร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป 18 ประเด็น และประเด็นที่เกี่ยวกับอนาคตประเทศไทย 20 ปีข้างหน้า