เกี่ยวกับเรา

เป้าหมายการดำเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช)


เป้าหมายการดำเนินงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช)

  1. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของการปฏิรูปของประชาชน พลเมืองในทุกจังหวัดและชุมชนในทุกจังหวัด และชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ
  2. รวบรวมข้อคิดเห็นจากประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมมาธิการ ยกร่าง รัฐธรรมนูญอย่างทันต่อเวลาและตรงประเด็น
  3. รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภา ทั้ง 18 คณะ ซึ่งก่อตั้งโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติได้อย่างครบถ้วนและเป็นรูปธรรม