เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา


ความเป็นมา

เว็บไซต์ thaireform.org แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้รวบรวมจากประชาชนผ่านการเข้าร่วมเวทีตามจังหวัดหรือเวทีเฉพาะด้านที่จัดทั่วประเทศ โดยรวมไปถึง ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้ผ่านเฉพาะศูนย์รับฟังความคิดเห็น สภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป และ คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในฐานะเจ้าของการปฏิรูปครั้งนี้ ตามเป้าหมายในการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 1. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของการปฏิรูปของประชาชนในทุกจังหวัด และชุมชนในทุกจังหวัด และชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ
 2. รวบรวมข้อคิดเห็นจากประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอย่างทันต่อเวลาและตรงประเด็น
 3. รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอต่อคณะ กรรมาธิการวิสามัญประจำสภาทั้ง 18 คณะ ซึ่งตั้งขึ้นโดยสภาปฏิรูปแห่งชาติได้อย่างครบถ้วนและ เป็นรูปธรรม คณะกรรมการวิสามัญทั้ง 18 คณะประกอบด้วย
 1. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง
 2. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา
 3. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา
 4. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
 5. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน
 6. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
 7. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 8. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 9. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
 10. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
 11. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
 12. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน
 13. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและการบริการ
 14. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข
 15. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 16. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 17. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ ผู้ด้อยโอกาส
 18. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้ออกแบบแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการสัมมนามีส่วนร่วม โดยการจัดเวทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในสามรูปแบบคือ

 1. เวทีประชาพิจารณ์การมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่ (Public Hearing) ใน 77 จังหวัด ซึ่งมีการดำเนินการจัดเวทีระดับอำเภออย่างน้อย 10 เวที และระดับจังหวัดอีก 1 เวที (ภาคผนวก 1)
 2. เวทีการมีส่วนร่วมเครือข่ายเชิงประเด็นหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เน้นประเด็นปฏิรูป 18 ประเด็น ซึ่งจัดตามความจำเป็น หรือประเด็นเร่งด่วนที่ต้องรับฟังความคิดเห็นเช่น ยางพารา เป็นต้น
 3. การจัดเวทีเสวนาประชาชน (Citizen Dialogue) โดยจัดเป็นกลุ่มจังหวัดที่เชิญผู้นำทางความคิด เพื่อร่วมให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป 18 ประเด็น และประเด็นที่เกี่ยวกับอนาคตประเทศไทย 20 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ ยังรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนที่เสนอโดยตรงต่อ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ โทรสาร โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการรวบรวมข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นระบบ คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็น การปฏิรูปฯขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการฯ มีหน้าที่ในการสังเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของหน่วยราชการ องค์กรภาคเอกชน และความคิดเห็นจากประชาชนทุกภูมิภาคโดยกระบวนการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูป เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาของกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 18 ชุด

เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานสังเคราะห์ข้อมูล ทางคณะที่ปรึกษา จึงได้รับการไว้วางใจให้จัดทำฐานข้อมูล และ ดำเนินการรวบรวมผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเวทีการมีส่วนร่วมเชิงพื้นที่ และเชิงกลุ่มเป้าหมาย ทำเป็นรายงานภาพรวมผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยทำงานร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปฯ จัดทำรายงานผลการสังเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะต่างๆ สำหรับประเด็นปฏิรูปทั้ง 18 ประเด็น และประเด็นอนาคตประเทศไทย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติ เว็บไซต์ thaireform.org แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้รวบรวมจากประชาชนผ่านการเข้าร่วมเวทีตามจังหวัดหรือเวทีเฉพาะด้านที่จัดทั่วประเทศ

จัดทำโดย
คณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป
คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ร่วมกับ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรและคณะรัฐศาสตร์
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สิงหาคม 2558

ระบบฐานข้อมูลความคิดเห็นประชาชนเพื่อการปฏิรูป

ระบบฐานข้อมูลความคิดเห็นประชาชนเพื่อการปฏิรูป (thaireform.org) ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการเก็บรวบรวม ข้อมูลความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปจากประชาชนผ่านเวทีเสวนาและช่องทางแสดงความคิดเห็นต่างๆ เนื่องด้วย การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ผ่านทางช่องทางรับฟังความคิดเห็นเหล่านี้ถูกบันทึกลงในรูปแบบของกระดาษ ดังนั้นเพื่อให้ง่าย ต่อการจัดเก็บและการประมวลผล ทางคณะอนุกรรมาธิการการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปภายใต้คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบขึ้น เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บและง่ายต่อการประมวลผล และการนำข้อมูลไปใช้งานโดยทำให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ ประเด็นการปฏิรูปต่างๆ ได้ในรูปแบบสรุปลักษณะข้อมูล แยกตามประเด็น แยกตามลักษณะประชากร สามารถสกัดคำสำคัญในข้อเสนอการปฏิรูปและสามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟ รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการดูในภาพองค์รวม และนำเสนอข้อเสนอแนะที่ได้สังเคราะห์จากความคิดเห็นจากหลายๆแหล่งข้อมูล